• En 1 clic et en vidéo,
    les meilleurs jobs et les meilleurs candidats en Belgique

    FYTE

SECURITY & LOSS PREVENTION OFFICER (W/M) CDI

Détails

  • Salaire : Confidentiel
  • Secteur :
    • Transport
  • Référence : BEB/DI/021229
SECURITY & LOSS PREVENTION OFFICER (W/M)

Description du job

Analyseren, onderhouden, coördineren en actief deelnemen aan de ontwikkeling van de beveiligingsprocessen van het bedrijf organisatie overeenkomstig procedures/certificeringen. Communiceren en samenwerken met collega's uit de depots en verantwoordelijken van de hoofdzetel.
Dagelijkse opvolging van de beveiligingsstatus van de verschillende depots. Deze functie rapporteert aan de Security manager.

- Zowel de lokale veiligheidsvoorschriften, de richtlijnen van opvolgen en ervoor zorgen dat de beveiligingsregels in de praktijk worden gevolgd door alle depots.
- Onderhouden van het trainingsmateriaal mtb beveiligingsregels, wetgeving en het gebruik van veiligheidssystemen in de depots
- Dit alles met behulp van een train the trainer concept;
- Uitvoeren van fysieke controles op alle locaties van het bedrijf en toezicht houden op de veiligheids-preventie en de opvolging van veiligheidsprocedures door regelmatig inspecties te doen en analyses te maken;
- Opvolging van de depots inspecties checken of ze de controles op hun eigen gebouw uitvoeren om indringers, diefstal en vandalisme te voorkomen;
- Het ondersteunen en assisteren van een interventie team bij alle beveiligingsgebeurtenissen waaronder beantwoorden van de noodoproepen en ondersteuning en bepalen van proactieve acties om deze gebeurtenissen te voorkomen;
- Handhaven van noodsituaties, protocollen, rapportage processen en procedures die moeten gevolgd worden;
- Advies geven aan alle depots mbt hun beveiligingsactiepunten in alle aspecten, waaronder beveiligingscertificatie, de lokale beveiligingsregelgeving en andere certificatie;
- Opvolging van het onderhoud van onze beveiligings- en veiligheidssystemen en melden/registreren van alle storingen en de reactietijd met daaraan gekoppelde kosten per geval en per depot;
- Het loggen van alarmen en interventies die plaatsgevonden hebben. Acties ondernemen ter voorkoming van valse alarmen en overbodige interventies van bewakingsfirma's;
- Melden/registreren van incidenten en een adviserende rol opnemen ten opzichte van overheidsinstellingen bij de uitvoering van hun onderzoek;
- Risico's en trends analyseren;
- Onderhouden en aanpassen van protocollen en bijhouden van bewakingskosten, interventies en alarmkamer.Analyze, maintain, coordinate and actively participate in the development of the security processes of the company organization according to procedures / certifications. Communicate and collaborate with colleagues from the depots and managers of the head office.
Daily monitoring of the security status of the various depots. This function reports to the Security manager.

- Following both the local safety regulations and the group guidelines and ensure that the safety rules are followed in practice by all depots;
- Maintaining the training material on security rules, legislation and the use of safety systems in the depots. All this with the help of a train the trainer concept;
- Performing physical checks at all locations of the company and supervising safety prevention and the follow-up of safety procedures by conducting regular inspections and making analyzes;
- Following up the depots inspections check whether they perform the controls on their own building to prevent intruders, theft and vandalism;
- Supporting and assisting an intervention team with all security events including answering the emergency calls and support and determining proactive actions to prevent these events;
- Maintaining emergency situations, protocols, reporting processes and procedures to be followed;
- Provide advice to all depots with regard to their security action points in all aspects, including security certification, local security regulations and other certification;
- Follow-up of the maintenance of our security and safety systems and reporting / registering all malfunctions and the response time with associated costs per case and per deposit;
- Logging of alarms and interventions that have taken place. Take actions to prevent false alarms and unnecessary interventions from security firms;
- Reporting / registering incidents and taking on an advisory role between government institutions in conducting their investigations.
- Analyzing risks and trends;
- Maintaining and adjusting protocols and keeping track of monitoring costs, interventions and alarm room.

Profil recherché

- Een eerste relevante ervaring als Security Officer of Loss Prevention Officer;
- Een goede kennis van transport, logistiek, beveiliging en operationele processen;
- Een ervaring met beveiligingssystemen;
- Sterke analytische vaardigheden en kennis van beveiligingsprincipes in transport en logistiek, processen en modus operandi;
- Een goede communicator zijn;
- Flexibel en een echte sensibiliserende persoon;
- Vloeiend in Nederlands en Frans en een goede kennis van het Engels.- A first relevant experience as Security Officer or Loss Prevention Officer;
- A good knowledge of transport, logistics, security and operational process;
- An experience with security systems;
- Strong analytical skills and knowledge of security principles in transport and logistics, processes and modus operandi;
- Being a good communicator;
- Being flexible and a real sensitizer;
- Fluent in Dutch & French and a good command of English.